Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5262 5944

AutoCAD 2013 / 2012 - základy

3 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre začiatočníkov v oblasti projektovania pomocou počítača (CAD - Computer Aided Design), ktorí sa chcú oboznámiť s projekčným programom AutoCAD.

Predmet kurzu:

AutoCAD patrí k najlepším a najrozšírenejším projekčným programom v súčasnosti. Používa sa na projektovanie, navrhovanie a kreslenie technických a projekčných výkresov najmä v stavebníctve, architektúre, strojárstve, elektrotechnike a pod. Vyznačuje sa rozsiahlou ponukou funkcií, jednoduchou obsluhou, používateľským komfortom a vysokou efektivitou projekčných prác.

Obsah kurzu:

Kurz je zameraný na praktické zvládnutie obsluhy programu a na získanie určitej zručnosti pri jeho používaní. Cieľom kurzu je vysvetliť, ukázať a prakticky precvičiť návrh a kreslenie projekčných, technických a výrobných výkresov v rôznych oblastiach.

Kurz vedú skúsení projektanti s rozsiahlymi odbornými znalosťami a pedagogickými skúsenosťami, ktorí s programom rutinne pracujú.

Vstupné požiadavky: Vítané sú určité skúsenosti s inými grafickými systémami.
Cena kurzu: 190 €  +  DPH 20 %
Termíny kurzov: Kurzy sa opakujú približne raz za 8 týždňov

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Účel a princíp činnosti programov na projektovanie a kreslenie výkresov - CAD
 • AutoCAD - charakteristika a základy ovládania programu
  • určenie, funkčné možnosti, nároky na technické vybavenie počítača
  • pracovná plocha - menu, panely nástrojov, dialógové panely, stavový riadok, príkazový riadok, pomôcky
  • otvorenie, úprava a uloženie výkresu, modelový a výkresový priestor
 • Nastavenie programu a výkresu
  • šablóny výkresov - význam a použitie
  • vytvorenie a uloženie výkresu
  • definovanie čiar, nastavenie kresliacich jednotiek, nastavenie medzí výkresu
  • zobrazenie výkresu - zoom, pohyb po výkrese, zobrazenie maximálnych rozmerov výkresu, sokolie oko
 • Základy ovládania programu
  • príkazy programu, ich zápis a opakované použitie
  • využitie menu, panelov nástrojov, klávesnice a klávesových skratiek
 • Kreslenie 2D objektov - všeobecné zásady
  • vlastnosti kreslených objektov - farba, typ čiary, hrúbka čiary
  • hladiny - zmysel, vytvorenie, vlastnosti a ich úprava
  • súradnicový systém AutoCADu - spôsoby zadávania súradníc
  • vlastné súradnicové systémy - význam, nastavenie a uloženie
  • uchopovanie význačných bodov na objektoch a ďalšie kresliace pomôcky - trasovanie, krok, orto režim a pod.

2. DEŇ

 • Kreslenie 2D objektov - kreslenie entít
  • bod, úsečka, krivka, oblúk, kružnica, elipsa
  • multičiara, konštrukčná čiara, obdĺžnik, mnohouholník a pod.
  • presné kreslenie pomocou myši, klávesnice a ich kombináciou
 • Úprava entít
  • výber objektov na úpravu - bodom, oknom, krížením, panel Rýchly výber
  • úpravy pomocou dialógového panelu Vlastnosti
  • kopírovanie, zrkadlenie, posúvanie, mazanie, otáčanie, zarovnanie
  • zmena veľkosti objektov - predlžovanie, skracovanie, zväčšovanie, zmenšovanie
  • rozklad objektov, spájanie objektov
 • Práca s textom
  • definovanie štýlov textu, tvorba riadkového a odstavcového textu
  • editácia textu, písanie špeciálnych znakov
 • Kótovanie
  • definovanie kótovacích štýlov
  • priame a šikmé kóty, reťazové kótovanie, kótovanie od základne, kótovanie uhlov, priemerov a pod.
  • úprava kót - posun, úprava textu

3. DEŇ

 • Šrafovanie
  • nastavenie šrafy - typ, mierka
  • výber objektov na šrafovanie
  • úprava šráf
 • Práca s objektmi OLE
  • význam a použitie
  • vkladanie do výkresov a ich úprava - zmena veľkosti, posúvanie, kopírovanie, vymazanie
  • vkladanie výkresov do dokumentov iných programov - MS Office a pod.
 • Dialógový panel Designcentrum
 • Tlač výkresov
  • nastavenie tlačiarne / plotra - veľkosť papiera, ovládač na tlač z AutoCADu
  • určenie hrúbok čiar - podľa farieb, podľa nastavenia v hladinách
  • mierka pre tlač
  • uloženie nastavených parametrov tlače
 • Ďalšie služby programu
  • použitie výrezov v modelovom priestore
  • využitie iných typov súborov než DWG - export a import údajov, formát .DWT
  • prehľad možností užívateľského prispôsobovania
  • odstránenie nepoužívaných entít, hladín, nadefinovaných štýlov a pod.
 • Stručný prehľad pokročilých služieb programu


Copyright © 1997-2017  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  03.11.2015, 17:32