Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5262 5944

AutoCAD 2013 / 2012 - pre pokročilých

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pokročilých používateľov programu AutoCAD, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o tomto programe. Vhodný je najmä pre skúsených projektantov, designerov, kresličov, grafikov a pod.

Obsah kurzu:

Úvod kurzu je venovaný krátkej rekapitulácii základných poznatkov, ktoré patria k minimálnej výbave každého používateľa programu. V hlavnej časti kurzu sa preberajú niektoré náročnejšie techniky, ktoré sa používajú pri tvorbe zložitejších výkresov. Osobitná pozornosť sa venuje najmä atribútom a blokom, externým referenciám, práci s výkresovým priestorom, súradnicovým systémom, OLE a 3D modelovaniu.

Kurz vedú skúsení projektanti s rozsiahlymi odbornými znalosťami a pedagogickými skúsenosťami, ktorí s programom rutinne pracujú.

Vstupné požiadavky: Znalosť programu na úrovni kurzu „AutoCAD - základy“ a určité skúsenosti pri tvorbe bežných výkresov.
Cena kurzu: 145 €  +  DPH 20 %
Termíny kurzov: Kurzy sa opakujú približne raz za 12 týždňov

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Základné služby programu - stručná rekapitulácia
 • Atribúty a bloky
  • atribúty - význam a použitie
  • bloky - význam a použitie, bloky s atribútmi alebo bez nich, vytváranie a úprava blokov
  • extrahovanie informácií z atribútov do externých súborov - .doc, .xls, .txt
 • Paleta nástrojov
  • použitie v praxi
  • vytvorenie vlastných záložiek s vlastnými blokmi
 • Externé referencie
  • princíp externej referencie a jej pripojenie k výkresu (podloženie, zviazanie)
  • cesta externej referencie - úplná, relatívna, žiadna
  • úprava externej referencie priamo vo výkrese - orezanie, otvorenie referencie z aktuálneho výkresu
  • odpojenie externej referencie od výkresu - dočasné, trvalé
  • správca externých referencií
 • Práca s rastrovými obrázkami
  • vkladanie do výkresov a ich úprava - spôsob zobrazenia rámčeka, zmena mierky, otočenie, priehľadnosť, jas, kontrast, útlm
  • správca obrázkov a jeho použitie
 • Práca s výkresovým priestorom
  • význam a nastavenie výkresového priestoru
  • vkladanie výrezov do výkresového priestoru a práca s hladinami
  • tlač z výkresového priestoru
  • dôležité systémové premenné súvisiace s výkresovým priestorom

2. DEŇ

 • Použitie osobitných objektov - tabuľky, polia, OLE
 • Požívateľské úpravy v AutoCADe
  • tvorba vlastných typov čiar - jednoduché, s textom, so značkami
  • úpravy používateľského prostredia
  • tvorba vlastných príkazov pomocou makrojazyka DIESEL (vhodné aj pre AutoCAD LT)
 • Základy využitia externých utilít a programovací jazyk Visual Basic for Applications (VBA)
  • definovanie formulára, jeho vlastnosti a udalosti
  • ovládacie prvky formulára, ich vlastnosti a udalosti
  • vlastnosti jazyka a jeho stavba
  • písanie, spúšťanie, ladenie a úprava kódu
  • objektový model AutoCADu
 • 3D modelovanie
  • prvky a konštrukcie v 3D priestore - drôtové modely, siete, objemové telesá
  • úprava prvkov - zoskupenie, otáčanie, zrkadlenie, orezanie, predĺženie, zaoblenie, skosenie, prierezy
  • prezentovanie 3D modelov (render)
 • Prehľad špecializovaných nadstavieb programu pre rôzne aplikačné oblasti


Copyright © 1997-2017  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  03.11.2015, 17:32