Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5262 5944

MS Visio 2013 / 2010

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o kreslenie rôznych typov diagramov, výkresov, schém, náčrtov a iných grafických výstupov pomocou programu MS Visio v prostredí MS Windows.

Predmet kurzu:

MS Visio je kresliaci program pre kancelárske a technické použitie, ktorý koncepčne nadväzuje na rodinu kancelárskych programov MS Office a je s nimi plne kompatibilný - vrátane spôsobu ovládania. Hlavnou výhodou programu sú bohaté knižnice hotových obrazcov najrôznejšieho zamerania, pomocou ktorých možno bez väčšieho úsilia priamo zostavovať napr. organizačné schémy, elektrotechnické schémy, vývojové diagramy, dátové modely, architektonické plány, interiéry budov, strojárske výkresy a pod. Obrázky sú vektorové, takže ich možno ľubovoľne tvarovať alebo inak upravovať. Upravené alebo nové obrazce možno spätne dopĺňať do knižníc, alebo si možno vytvárať vlastné knižnice. Do výkresov možno vkladať aj objekty alebo súbory vytvorené v iných programoch, a to pomocou OLE alebo importu (napr. z programu AutoCAD). Obrazce možno priraďovať do určitých vrstiev, ktoré sa potom dajú skryť, zobraziť určitou farbou, uzamknúť proti zmenám a pod. Zaujímavá je aj možnosť prepojenia jednotlivých obrazcov vo výkrese s databázou.

Obsah kurzu:

V úvode kurzu sa účastníci oboznámia so základnými pracovnými postupmi v prostredí MS Visio. Podrobne sa preberá vytváranie výkresov založených na predlohách, práca s obrazcami, spojnicami a textom, formátovanie jednotlivých grafických prvkov a možnosti rozšírenia existujúcich knižníc. Ďalej sa preberá práca s vrstvami, štýlmi a niektorými ďalšími pokročilejšími prvkami programu. Záver kurzu je venovaný praktickej ukážke tvorby výkresovej dokumentácie podľa záujmu účastníkov.

Kurz je zameraný na praktické zvládnutie obsluhy programu a na získanie určitej zručnosti pri tvorbe bežných grafických výstupov.

Vstupné požiadavky: Vítané sú určité skúsenosti s inými grafickými systémami.
Cena kurzu: 120 €  +  DPH 20 %
Termíny kurzov: Kurzy sa opakujú približne raz za 12 týždňov

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Charakteristika programu, základy ovládania, nastavenie pracovného prostredia
  • určenie, funkčné možnosti, nároky na technické vybavenie počítača
  • základné nástroje a ovládanie programu (okná, menu, nástroje, pomôcky, ...)
  • práca s knižnicami
 • Vytvorenie a uloženie kresby
  • otvorenie predlôh dokumentov
  • možnosti uloženia výkresového súboru
 • Základné operácie s výkresovými stránkami
  • nastavenie parametrov stránky - orientácia, veľkosť, mierka, kresliaca mriežka
  • vkladanie a odstraňovanie výkresovej stránky
  • prechod medzi stránkami
  • stránka pozadia - nastavenie a pripojenie k výkresovej stránke
 • Práca s obrazcami a základné úpravy obrazcov
  • základné typy obrazcov - uzavreté, otvorené, 1D, 2D
  • vkladanie obrazcov do výkresovej stránky
  • tabuľka ShapeSheet
  • úprava veľkosti obrazcov, zmena poradia obrazcov na stránke, práca s vrcholmi, úprava zakrivenia, otáčanie, preklopenie, voľné otáčanie, zmena stredu otáčania, ...
 • Presné umiestňovanie obrazcov
  • funkcie prichytávania a prilepovania
  • práca s vodítkami a vodiacimi bodmi
  • zadávanie presných rozmerov pre obrazce
  • zarovnávanie obrazcov
  • zoskupovanie a oddeľovanie obrazcov

2. DEŇ

 • Kreslenie obrazcov
  • kreslenie priamok, oblúkov, elíps a voľných tvarov
  • vytváranie obrazcov skladaním - zjednotenie, odčítanie, prienik, rozloženie, ...
  • formátovanie obrazcov - čiary, výplne, tieňovanie
  • ochrana obrazcov proti zmenám pomocou uzamknutia
 • Práca so spojnicami - dynamické a statické pripojenie
  • pridávanie spojovacích bodov do obrazcov
  • možnosti pridávania spojníc do výkresu
  • práca s automatickými spojnicami - automatické obchádzanie objektov
  • automatické rozmiestňovanie obrazcov
 • Textové polia obrazcov
  • vkladanie a úpravy textu
  • tabulátory
  • odrážky a číslovanie
 • Vrstvy a práca s nimi
  • pridávanie a odstraňovanie vrstiev
  • priradenie obrazcov do vrstiev - automatické a ručné
  • práca s vrstvami
 • Štýly
  • používanie štandardných štýlov
  • definovanie vlastných štýlov
 • Knižnice obrazcov a predlohy dokumentov
  • vytváranie vlastných knižníc obrazcov
  • definovanie vlastných predlôh dokumentov
 • Import a export údajov z a do iných grafických systémov
 • Tlač a nastavovanie tlačovej stránky
 • Praktické ukážky návrhov výkresových dokumentácií podľa záujmu účastníkov
 • Tipy a triky


Copyright © 1997-2017  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  03.11.2015, 17:32